ALV donderdag 18 april

25 mrt 2024 | Algemeen nieuws

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2024

Datum: Donderdag 18 april 2024
Locatie: Sportcentrum De Rozenburcht
Inloop: 9:45 uur
Aanvang: 20:00 uur

 

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen Notulen ALV 2023 (23 maart 2023)

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen Jaarverslag 2023:
a. Bestuur
b. Waterpolo
c. Wedstrijdzwemmen
d. Helpt Elkander

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2023
a. Verslag kascommissie
b. Decharge
c. Vaststellen leden kascommissie 2024

6. Vaststellen Begroting 2024

7. Vaststellen Contributie 2024

8. (Verwachte) wijziging jaarlijkse subsidiebijdrage bijdrage gemeente Rotterdam per 01-01-2025

9. Waterpolo

10. Wedstrijdzwemmen

11. Helpt Elkander

12. Bestuursleden
a. Verkiezing bestuursleden
b. Decharge aftredende bestuursleden

13. Rondvraag

 

Toelichting agenda punt 11:

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Peter den Otter, aftredend per 18 april 2024
Penningmeester: Rick de Waard, aftredend per 18 april 2024
Secretaris: Anne Schonewille, aftredend per 30 juni 2024
TC Wedstrijdzwemmen: vacant
TC Waterpolo: vacant
TC Helpt Elkander: Maria Feenstra

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het bestuur door een mail te sturen aan bestuur@zeehondVERWIJDER73.nl
 

De stukken van de vergadering kunt u vanaf dinsdag 2 april 2024 opvragen bij het secretariaat: secretaris@zeehondVERWIJDER73.nl

 

Er zijn inmiddels enkele aanmeldingen door vrijwilligers gedaan. Wat nog gezocht wordt is:
– iemand die bepaalde taken overneemt van de penningmeester
– een nieuwe vertrouwenspersoon
– iemand die handig is met het bijhouden van de website en plaatsten van stukjes op de website.

Zeehond'73